Academy

NEW! Academy 12341 USAAF P-40N "Battle of Imphal"

USAAF P-40N "Battle of Imphal" - Image 1
Échelle: 1:48
Fabricant: Academy
Code de produit: aca12341
Disponibilité actuelle: disponible!
Date prévue d'expédition: jeudi, 21.10.2021
Plus d'informations sur la disponibilité et la date de livraison
€25.30 ou 17800 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Informations de base

FabricantAcademy
Code de produitaca12341
Poids:0.26 kg
Ean:8809258923688
Échelle1:48
Ajouté au catalogue:19.8.2021
Tags:Curtiss-P-40-Warhawk
Curtiss P-40 Warhawk to amerykañski, jednosilnikowy, samolot myœliwsko-szturmowy o konstrukcji metalowej, w uk³adzie dolnop³ata z usterzeniem klasycznym. Oblot prototypu mia³ miejsce w 1938 roku, a produkcja seryjna toczy³a siê w latach 1938-1944. Ostatni z rodziny samolotów Hawk - Curtiss P-40 Warhawk by³, poza Republic P-47 i North American P-51 Mustang, najliczniej budowanym amerykañskim myœliwcem. W momencie zakoñczenia produkcji w grudniu 1944 roku liczba maszyn przekroczy³a 15000 sztuk. Rozwój konstrukcji rozpocz¹³ siê w 1937 roku, kiedy to prototypowy p³atowiec wersji 75 zosta³ przystosowany do zabudowy rzêdowego silnika Allison V-1710-11 o mocy 1167KM. Samolot sta³ siê pierwsz¹ amerykañsk¹ konstrukcj¹ zdoln¹ do lotu z prêdkoœci¹ ponad 483km/h. Wersjê dla RAF nazwano Tomahawk Mk IIA. Samoloty mia³y samouszczelniaj¹ce siê zbiorniki paliwa i dwa zabudowane w skrzydle karabiny maszynowe kalibru 7,7mm. Tomahawk MkIIB posiada³y amerykañski osprzêt radiowy i by³y uzbrojone w szeœæ karabinów maszynowych 7,7mm. Niektóre amerykañskie P-40 zmodernizowano w 1941 roku do zadañ rozpoznawczych. Otrzyma³y one oznaczenie RP-40. W tym samym czasie w zak³adach Curtiss trwa³y prace nad przebudow¹ Hawk 81-A. Zmiany objê³y zabudowê silnika Allison V-1710-39 o mocy 1167KM, zapewniaj¹cego sta³¹ moc do wysokoœci 3563 metrów, przystosowanie do zabudowy w skrzydle czterech karabinów maszynowych kalibru 12,7mm i monta¿ wêz³a podkad³ubowego mog¹cego s³u¿yæ do przenoszenia jednej bomby o masie 227 kg lub odrzucanego dodatkowego zbiornika paliwa. Armia USA z³o¿y³a we wrzeœniu 1940 roku zamówienie na te maszyny, przyznaj¹c im oznaczenie P-40D. Przez nastêpne trzy lata Curtiss dok³ada³ wszelkich starañ, by rozszerzyæ mo¿liwoœci zastosowania P-40, tworz¹c bardzo liczne nowe wersje samolotu. Mimo tych wysi³ków, osi¹gi Warhawka by³y ni¿sze ni¿ wspó³czesnych mu myœliwców alianckich i pañstw Osi. Dane techniczne (wersja P-40E): d³ugoœæ: 9,66m, rozpiêtoœæ skrzyde³: 11,38m, wysokoœæ: 3,76m, prêdkoœæ maksymalna: 580km/h, prêdkoœæ wznoszenia: 11m/s, zasiêg maksymalny: 1100km, pu³ap praktyczny: 8800m, uzbrojenie: sta³e- 6 karabinów maszynowych M2 kal.12,7mm, podwieszane-do 900 kg ³adunku.

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: USAAF P-40N "Battle of Imphal"
Date prévue de livraison de la commande dans le pays: FRANCE
code postal:
changer les paramètres de l'adresse par défaut

jeudi, 21.10.2021

GLS


Délai de livraison prévu:
mercredi, 27.10.2021
-
jeudi, 28.10.2021

UPS


Délai de livraison prévu:
mercredi, 27.10.2021
-
jeudi, 28.10.2021

DHL


Délai de livraison prévu:
jeudi, 28.10.2021

Vérifier la liste des frais d'expéditionSi un article est-il marqué comme disponible sur le site, cela signifie-t-il que nous l'avons en stock?
Habituellement oui, mais la possibilité d'envoyer une commande le même jour dépend de beaucoup d'autres facteurs, c'est pourquoi l'information sur la date prévue de l'expédition de la commande est plus importante que l'état des stocks. Cette information est montrée dans le tableau qui prend en compte non seulement les stocks mais aussi les autres commandes, les délais de livraison, les délais de reprise par l'entreprise de messagerie et bien d'autres.

Quelle est la chance que le produit sera réellement envoyé à temps? Voir plus d'informations et de statistiques sur les délais de réalisation des commandes.

Ajouté au catalogue: 19.8.2021
Disponibilité actuelle: disponible!
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Accessoires éventuels

Échelle: 1:48
Fabricant: Part
Code de produit: PRT-S48-073
Disponibilité: disponible!

€8.60 ou 6100 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Aires
Code de produit: air4176
Disponibilité: disponible!

€5.82 ou 4100 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Aires
Code de produit: air4154
Disponibilité: disponible!

€5.82 ou 4100 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Montex
Code de produit: MT-SM48169
Disponibilité: disponible!

€2.80 ou 2000 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Master
Code de produit: MAS-AM-48-025
Disponibilité: disponible!

€5.65 ou 4000 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Quickboost
Code de produit: QUB48690
Disponibilité: disponible!

€3.89 ou 2700 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: SBS Model
Code de produit: SBS-D48035
Disponibilité: disponible!

€10.26 ou 7200 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Techmod
Code de produit: tch48054
Disponibilité: disponible!

€5.90 ou 4200 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Master
Code de produit: MAS-AM-48-137
Disponibilité: disponible!

€7.31 ou 5200 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Eduard
Code de produit: eduEX818
Disponibilité: Preorder

€9.86 ou 6600 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Eduard
Code de produit: eduEX817
Disponibilité: Preorder

€7.65 ou 5100 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Profimodeller
Code de produit: PFM-48020
Disponibilité: disponible!

€4.36 ou 3100 pts.

Produits similaires

Échelle: 1:72
Fabricant: Academy
Code de produit: aca12465
Disponibilité: disponible!

€11.73 ou 8300 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Special Hobby
Code de produit: SPH72374
Disponibilité: disponible!

€13.31 ou 9400 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Hasegawa
Code de produit: hasA09
Disponibilité: disponible!

€8.58 ou 6100 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Hobby Boss
Code de produit: HBB80252
Disponibilité: disponible!

€6.84 ou 4800 pts.

Échelle: 1:32
Fabricant: Trumpeter
Code de produit: tru02212
Disponibilité: disponible!

€54.81 ou 38700 pts.

Échelle: n/a
Fabricant: Hasegawa
Code de produit: hasTH09
Disponibilité: disponible!

€8.65 ou 6100 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: LF Models
Code de produit: LFM-LF7206
Disponibilité: sur commande

€14.31 ou 10100 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: LF Models
Code de produit: LFM-LF7259
Disponibilité: sur commande

€38.19 ou 26900 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Special Hobby
Code de produit: SPH72382
Disponibilité: disponible!

€16.07 ou 11300 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: AZ-Model
Code de produit: AZM7693
Disponibilité: disponible!

€9.77 ou 6900 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Hobby Boss
Code de produit: HBB80209
Disponibilité: disponible!

€5.95 ou 4200 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Italeri
Code de produit: ita2795
Disponibilité: disponible!

€24.30 ou 17100 pts.