Blue Rider Publishing BR808 Ukraine Air Force

Ukraine Air Force - Image 1
Échelle: 1:72
Code de produit: BLU-BR808
Disponibilité actuelle: temporairement indisponible
Disponible pour la dernière fois: 14.7.2021
€5.72 ou 4000 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Si le produit est actuellement indisponible, entrez votre adresse e-mail,
et vous serez prévenu automatiquement de sa disponibilité

Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?

Informations de base

FabricantBlue Rider Publishing
Code de produitBLU-BR808
Poids:0.01 kg
Échelle1:72
Ajouté au catalogue:1.2.2019

Oznaczenia przynale¿no¶ci pañstwowej (dalej: insygnia) na samolotach ukraiñskich si³ powietrznych zaczêto stosowaæ od samego ich powstania, czyli od lat 1917/1918, kiedy to na mocy decyzji pañstw centralnych powsta³a Ukraiñska Republika Ludowa oraz Zachodnioukraiñska Republika Ludowa. Ukraiñskie si³y powietrzne w owym okresu tu¿ po I wojnie ¶wiatowej stosowa³o insygnia nawi±zuj±ce jako ¿ywo do w³asnych symboli narodowych. Na kad³ubach i skrzyd³ach stosowano zatem zarówno roundelle (ang. rondel) w barwach niebieskiej i ¿ó³tej, jak i szachownicê w tych samych barwach, przypominaj±c± pierwsze polskie oznaczenia samolotów bojowych. Bardzo czêsto stosowano równie¿ tzw. Tryzub, który mia³ barwê z³ot±, a umieszczono go na niebieskiej tarczy w z³otej obwódce. Symbol ten, bêd±cy god³em Ukraiñskiej Republiki Ludowej, siêga³ swymi korzeniami dziejów wczesno¶redniowiecznej Rusi! Symbol ten stosowano zarówno jako roundelle, jak i na statecznikach pionowych, jako fin flash. Jednak po upadku obu pañstw ukraiñskich na pocz±tku lat 20. XX wieku ich tereny zosta³y przy³±czone w lwiej czê¶ci do ZSRR. Dopiero po rozpadzie Zwi±zku Radzieckiego i powstaniu niepodleg³ej Ukrainy zaczêto ponownie stosowaæ stricte ukraiñskie insygnia maszyn bojowych. Za rok narodzin si³ powietrznych wspó³czesnej Ukrainy uznaje siê rok 1992. Od wczesnych lat 90. XX wieku ukraiñski roundelle jest z³o¿ony z dwóch ¶ci¶le do siebie przylegaj±cych okrêgów o barwach niebieskiej i ¿ó³tej, z których okrêgiem o wiêkszej ¶rednicy jest ¿ó³ty. Jako fin flash bardzo czêsto stosuje siê równie¿ z³oty Tryzub na niebieskiej tarczy.

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: Ukraine Air Force
Ajouté au catalogue: 1.2.2019
Disponibilité actuelle: temporairement indisponible
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Produits similaires

Échelle: 1:72
Fabricant: FOXBOT
Code de produit: FOX-72-004
Disponibilité: disponible!

€10.96 ou 7700 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: FOXBOT
Code de produit: FOX-FM-72-003
Disponibilité: disponible!

€4.56 ou 3200 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: FOXBOT
Code de produit: FOX-72-056
Disponibilité: disponible!

€9.12 ou 6400 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: FOXBOT
Code de produit: FOX-72-055
Disponibilité: disponible!

€9.12 ou 6400 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: FOXBOT
Code de produit: FOX-FM-72-012
Disponibilité: disponible!

€5.47 ou 3900 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: FOXBOT
Code de produit: FOX-72-016T
Disponibilité: disponible!

€20.09 ou 14200 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: FOXBOT
Code de produit: FOX-72-016
Disponibilité: disponible!

€10.96 ou 7700 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: FOXBOT
Code de produit: FOX-FM-72-010
Disponibilité: disponible!

€5.47 ou 3900 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: FOXBOT
Code de produit: FOX-FM-72-011
Disponibilité: disponible!

€5.47 ou 3900 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: FOXBOT
Code de produit: FOX-72-015
Disponibilité: disponible!

€9.12 ou 6400 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: FOXBOT
Code de produit: FOX-FM-72-013
Disponibilité: disponible!

€5.47 ou 3900 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: FOXBOT
Code de produit: FOX-FM-72-014
Disponibilité: disponible!

€6.39 ou 4500 pts.