WAK

NEW! WAK EXTRA01-2021 VK 4501 (P) / Tiger Porsche

VK 4501 (P) / Tiger Porsche - Image 1
Échelle: 1:25
Fabricant: WAK
Code de produit: WAKEXTRA01-2021
Disponibilité actuelle: disponible!
Date prévue d'expédition: jeudi, 21.10.2021
Plus d'informations sur la disponibilité et la date de livraison
€20.04 ou 14100 pts.

Contient 8.00% de la TVA

Informations de base

FabricantWAK
Code de produitWAKEXTRA01-2021
Poids:0.25 kg
Échelle1:25
Ajouté au catalogue:11.10.2021
Tags:Tiger-p

Autor: M. Kurzyñski
Poziom trudno¶ci: 4/5
Ilo¶æ arkuszy z czê¶ciami: 20
Ilo¶æ rysunków monta¿owych: 
Dostêpne akcesoria: laserowo wycinane g±sienice, laserowo wycinane czê¶ci, blaszki z siatkami

Czo³g VK 4501 (Porsche) wraz z czo³giem VK 4501 (Henschel) wzi±³ udzia³ w konkursie w 1941 roku na czo³g ciê¿ki dla Wehrmachtu. Do produkcji seryjnej wprowadzono produkt firmy Henschel, znany potem jako PzKpfw VI Tiger. Czo³g Porsche, zwany Tiger (P) zosta³ zbudowany tylko w krótkiej serii. Model Tigera (P) przedstawia maszynê u¿ywan± w 503. batalionie czo³gów ciê¿kich.

Wielko¶æ modelu:
d³ugo¶æ: 38 cm (kad³ub 27 cm)
szeroko¶æ: 14 cm
wysoko¶æ: 12 cm

PzKpfw VI Tiger (P) [inne nazwy: VK4501(P) albo Porsche Typ 101 albo w skrócie – Tiger (P)] by³ niemieckim, prototypowym czo³giem ciê¿kim z okresu II wojny ¶wiatowej. Prototyp wozu powsta³ w 1942 r., ale nigdy nie wszed³ do produkcji seryjnej. Wóz mia³ 9,54 m d³ugo¶ci ca³kowitej, przy szeroko¶ci rzêdu  3,4 metra. Czo³g by³ napêdzany dwa silnikami Porsche Type 101 TRM  o mocy 310-320 KM ka¿dy. Jego uzbrojenie stanowi³a 1 armata KwK 36 L/56 kal. 88 mm oraz 2 karabiny maszynowe MG 34 kal. 7,92 mm.

Tiger (P) zosta³ opracowany na potrzeby niemieckich si³ l±dowych, jako nowy czo³g ciê¿ki zdolny do zwalczania na du¿ych dystansach sowieckich T-34. Jego g³ówn± przewag± na polu walki mia³a byæ potê¿na si³a ognia oraz bardzo silne opancerzenie. Prezentowany wóz stanowi³ swoiste rozwiniêcie projektu VK3001 (P), a w stosunku do niego posiada³ miêdzy innymi wyra¼nie pogrubiony pancerz czo³owy. W toku testów poligonowych Tiger (P) okaza³ siê konstrukcj± wysoce niedopracowan±, wysoce awaryjn± oraz cechuj±c± siê nisk± mobilno¶ci± w terenie. Jedn± z g³ównych bol±czek by³o zastosowanie zdwojonej jednostki napêdowej, która mia³a tendencje do przegrzewania siê i zacierania. Finalnie, Tiger (P) nie wszed³ do prouckji seryjnej i przegra³ rywalizacjê z wozem produkcji zak³adów Henschel. Warto dodaæ, ¿e wyprodukowane podwozia do wozów Tiger (P) pos³u¿y³y do produkcji niszczycieli czo³gów Ferdinand (Sd.Kfz. 184). 

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: VK 4501 (P) / Tiger Porsche
Date prévue de livraison de la commande dans le pays: FRANCE
code postal:
changer les paramètres de l'adresse par défaut

jeudi, 21.10.2021

GLS


Délai de livraison prévu:
mercredi, 27.10.2021
-
jeudi, 28.10.2021

UPS


Délai de livraison prévu:
mercredi, 27.10.2021
-
jeudi, 28.10.2021

DHL


Délai de livraison prévu:
jeudi, 28.10.2021

Poste - lettre recommandée


Délai de livraison prévu:
mercredi, 27.10.2021
-
jeudi, 28.10.2021

Vérifier la liste des frais d'expéditionSi un article est-il marqué comme disponible sur le site, cela signifie-t-il que nous l'avons en stock?
Habituellement oui, mais la possibilité d'envoyer une commande le même jour dépend de beaucoup d'autres facteurs, c'est pourquoi l'information sur la date prévue de l'expédition de la commande est plus importante que l'état des stocks. Cette information est montrée dans le tableau qui prend en compte non seulement les stocks mais aussi les autres commandes, les délais de livraison, les délais de reprise par l'entreprise de messagerie et bien d'autres.

Quelle est la chance que le produit sera réellement envoyé à temps? Voir plus d'informations et de statistiques sur les délais de réalisation des commandes.

Ajouté au catalogue: 11.10.2021
Disponibilité actuelle: disponible!
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Accessoires éventuels

Échelle: 1:25
Fabricant: WAK
Code de produit: WAK-TRA21E1
Disponibilité: disponible!

€17.48 ou 12300 pts.

Échelle: 1:25
Fabricant: WAK
Code de produit: WAK-LAS21E1
Disponibilité: disponible!

€9.42 ou 6600 pts.

Produits similaires

Échelle: 1:25
Fabricant: WAK
Code de produit: WAKEXTRA01-2006
Disponibilité: disponible!

€9.10 ou 6400 pts.

Échelle: 1:100
Fabricant: Zebrano
Code de produit: ZBRZ100-050
Disponibilité: disponible!

€13.66 ou 9600 pts.

-12%

Échelle: n/a
Fabricant: Meng Model
Code de produit: MNG-WWT015
Disponibilité: disponible!

€15.05 €13.24
ou 10600 pts.