CMK

CMK F72076 Vietnam LRRP US helicopter crew

Vietnam LRRP US helicopter crew - Image 1
Échelle: 1:72
Fabricant: CMK
Code de produit: CMF72076
Disponibilité actuelle: disponible!
Date prévue d'expédition: mercredi, 12.5.2021
Plus d'informations sur la disponibilité et la date de livraison
€10.58 ou 6900 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Informations de base

FabricantCMK
Code de produitCMF72076
Poids:0.02 kg
Ean:8595593108346
Échelle1:72
Ajouté au catalogue:20.7.2010
Tags:US-Vietnam-War-Helicopter-Crew Vietnam-War-1964-1975

Wojna wietnamska, nazywana te¿ II wojn± indochiñsk± (ang. Wietnam War) toczy³a siê od 1964 r. (wydarzenia w Zatoce Tonkiñskiej) albo od 1965 r. (l±dowanie pierwszych, wiêkszych si³ amerykañskich w Wietnamie) do 1975 r., czyli do chwili zajêcia Wietnamu Po³udniowego przez Wietnam Pó³nocny. Przeciwnikami w tej wojnie, by³y z jednej strony Stany Zjednoczone wspieraj±ce swego sojusznika, czyli Wietnam Po³udniowy oraz Wietnam Pó³nocny, wraz z komunistyczn± partyzantk± Vietcong, wspierany (w taki lub inny sposób) przez ChRL oraz ZSRR. Przyjmuj siê, ¿e jednorazowo, maksymalnie, Wietnam Pó³nocny zaanga¿owa³ w konflikt ok. 690.00 ¿o³nierzy, Vietcong – ok. 200.000 ludzi, natomiast Stany Zjednoczone osi±gnê³y szczyt swego zaanga¿owania w 1969 r. kiedy to w Wietnamie znajdowa³o siê ok. 540.000 amerykañskich ¿o³nierzy. Bezpo¶redni± przyczyn± konfliktu by³ roszczenia i ambicje Wietnamu Pó³nocnego do przejêcia w³adzy i kontroli nad swym po³udniowym s±siadem, na co nie mog³y i nie chcia³y siê zgodziæ Stany Zjednoczone. Wojna wietnamska by³a doskona³ym przyk³adem wojny partyzanckiej, w którym wysoce zaawansowane technologiczne si³y zbrojne USA, ponosi³y spore straty i finalnie przegra³y w starciu z wojskami wyposa¿onymi nieporównywalnie gorzej. Warto dodaæ, ¿e z czysto militarnego punktu widzenia wojska amerykañskie potrafi³y zadawaæ swemu przeciwnikowi ogromne straty (np. ofensywa Tet z 1968 r.), ale na tzw. „froncie domowym” ca³kowicie j± przegra³y. Czêsto przyjmuje siê, ¿e wojna wietnamska zosta³a przegrana przez USA przede wszystkim z powodu napiêæ w amerykañskim spo³eczeñstwie, jego niechêci do tej wojny oraz nieumiejêtno¶ci amerykañskiego establishmentu do przekonywuj±cego jej uzasadnienia. Wojna wietnamska zakoñczy³a siê ostatecznie w 1975 r. ca³kowit± pora¿k± Stanów Zjednoczonych, które by³y zmuszone wycofaæ siê z Wietnamu i pogodziæ siê ze zjednoczeniem Wietnamu przez komunistyczny rz±d w Hanoi. Na pewien czas wyra¼nie siê równie¿ zmniejszy³ presti¿ tego pañstwa na arenie miêdzynarodowej.

Wojna wietnamska (1964/1965-1975) to konflikt toczony pomiêdzy rz±dem Wietnamu Po³udniowego, wspieranym bardzo intensywnie (ekonomicznie, politycznie, militarnie) przez Stany Zjednoczone, a Wietnamem Pó³nocnym, wspieranym przez ZSRR oraz ChRL. Po stronie amerykañskiej w toku tego konfliktu gigantyczn± rolê odgrywa³o lotnictwo, a wielkie zmiany w podej¶ciu amerykañskich si³ zbrojnych do wojny ¶mig³owcowej. Jeszcze w toku wojny w Korei (1950-1953) ¶mig³owce traktowano przede wszystkim jako bardzo mobilny ¶rodek transportu, a ich rola wsparcia pola walki by³a stosunkowo ma³a. W toku wojny wietnamskiej ten punkt widzenia uleg³ sporym zmianom. Z jednej strony rozwijano bowiem zdolno¶ci transportu ¶mig³owcowego (np. wprowadzaj±c do s³u¿by helikoptery UH-1 Huey kilka przed wojn± wietnamsk±), co w niesprzyjaj±cym terenie Wietnamu (d¿ungla, liczne wzgórza) by³o bardzo istotne, a z drugiej – wprowadzano do s³u¿by maszyny stricte szturmowe jak AH-1 Cobra. Warto dodaæ, ¿e USA zaanga¿owa³y w ten konflikt ok. 12.000 ¶mig³owców, z czego utraci³y bezpowrotnie ok. 5600 maszyn. Warto te¿ dodaæ, ¿e w toku wojny wietnamskiej wykorzystano po raz pierwszy w historii na tak± skalê dywizjê aeromobiln± wykorzystuj±c± ¶mig³owce – mowa rzecz jasna o 1. Dywizji Kawalerii [ang. 1st Cavalry Division (Airmobile)].  


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: Vietnam LRRP US helicopter crew
Date prévue de livraison de la commande dans le pays: FRANCE
code postal:
changer les paramètres de l'adresse par défaut

mercredi, 12.5.2021

GLS


Délai de livraison prévu:
mardi, 18.5.2021
-
mercredi, 19.5.2021

UPS


Délai de livraison prévu:
mardi, 18.5.2021
-
mercredi, 19.5.2021

DHL


Délai de livraison prévu:
mercredi, 19.5.2021

Poste - lettre recommandée


Délai de livraison prévu:
mardi, 18.5.2021
-
mercredi, 19.5.2021

Vérifier la liste des frais d'expéditionSi un article est-il marqué comme disponible sur le site, cela signifie-t-il que nous l'avons en stock?
Habituellement oui, mais la possibilité d'envoyer une commande le même jour dépend de beaucoup d'autres facteurs, c'est pourquoi l'information sur la date prévue de l'expédition de la commande est plus importante que l'état des stocks. Cette information est montrée dans le tableau qui prend en compte non seulement les stocks mais aussi les autres commandes, les délais de livraison, les délais de reprise par l'entreprise de messagerie et bien d'autres.

Quelle est la chance que le produit sera réellement envoyé à temps? Voir plus d'informations et de statistiques sur les délais de réalisation des commandes.

Ajouté au catalogue: 20.7.2010
Disponibilité actuelle: disponible!
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Produits similaires

Échelle: 1:72
Fabricant: CMK
Code de produit: CMF72349
Disponibilité: disponible!

€10.09 ou 6600 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: CMK
Code de produit: CMF72111
Disponibilité: sur commande

€10.58 ou 6900 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: CMK
Code de produit: CMF72134
Disponibilité: sur commande

€10.58 ou 6900 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Italeri
Code de produit: ita6078
Disponibilité: disponible!

€9.56 ou 6200 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Italeri
Code de produit: ita6079
Disponibilité: disponible!

€9.56 ou 6200 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: CMK
Code de produit: CMF48103
Disponibilité: sur commande

€14.18 ou 9200 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Plus Model
Code de produit: PLMAL4049
Disponibilité: sur commande

€13.96 ou 9100 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: CMK
Code de produit: CMF35170
Disponibilité: sur commande

€20.60 ou 13400 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: CMK
Code de produit: CMF48280
Disponibilité: sur commande

€13.13 ou 8600 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: CMK
Code de produit: CMF35171
Disponibilité: sur commande

€20.60 ou 13400 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: CMK
Code de produit: CMF48053
Disponibilité: sur commande

€17.80 ou 11600 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: CMK
Code de produit: CMF35183
Disponibilité: sur commande

€20.60 ou 13400 pts.