AK-Interactive

AK-Interactive 8064 WET PALETTE

WET PALETTE - Image 1
Fabricant: AK-Interactive
Code de produit: AKI-8064
Disponibilité actuelle: disponible!
Date prévue d'expédition: jeudi, 21.10.2021
Plus d'informations sur la disponibilité et la date de livraison
€11.13 ou 7900 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Informations de base

FabricantAK-Interactive
Code de produitAKI-8064
Poids:0.17 kg
Ean:8436564929587
Ajouté au catalogue:6.5.2019
Tags:Wet-Palette

Wysoce profesjonalna mokra paleta, która liczy sobie 160 mm d³ugo¶ci, 130 mm szeroko¶ci przy wysoko¶ci rzêdu 40 mm. Zosta³a wykonana z bardzo wysokiej jako¶ci, twardego tworzywa sztucznego w kolorach czarnym i jasnoniebieskim. Posiada 8 niewielkich zatrzasków, których otwarcie lub zamkniêcie wymaga jednak nieco wiêkszej si³y fizycznej. Producent deklaruje jej wodoszczelno¶æ oraz hermetyczno¶æ po zamkniêciu. Dziêki tym ostatnim cechom znacz±co wyd³u¿a mo¿liwo¶æ u¿ycia farb lub mieszanin farb w niej siê znajduj±cych. Jak ka¿da mokra paleta jest dedykowana do pracy z farbami akrylowymi i ogromnie wyd³u¿a czas ich nak³adania i pracy z nimi – w³a¶ciwie do kilku godzin. Co wiêcej, pozwala na ich przechowywanie przez nawet kilka dni w lodówce, a po umieszczeniu w temperaturze pokojowej – na dalsz± pracê!  U¿ycie prezentowanej palety jest stosunkowo proste. W pierwszej kolejno¶ci nale¿y zwil¿yæ wod± g±bkê (w sk³ad zestawu wchodz± 2 sztuki) i umie¶ciæ j± na dole kuwety. Na zwil¿onej g±bce nale¿y po³o¿yæ do³±czony do zestawu cienki arkusz materia³u utrzymuj±cy wilgoæ, a na nim – jeden arkusz woskowanej bibu³y, która stanowi swoisty „blat roboczy”. Przygotowanie zatem mokrej palety jest proste, a jest to narzêdzie, które bardzo u³atwi pracê ka¿demu modelarzowi pracuj±cemu z farbami akrylowymi, czy to na modelach czo³gów albo samolotów czy to na figurkach w dowolnej skali. Co wiêcej, stosunkowo niewielkie rozmiary prezentowanej palety, zw³aszcza jej niewielka wysoko¶æ, ¶wietnie wp³ywaj± na jej ergonomiê pracy i sprawiaj±, ¿e nie zabiera wiele miejsca na stole roboczym. Warto dodaæ, ¿e prezentowane arkusze bibu³y cechuj± siê bardzo wysok± jako¶ci±, bowiem rzecz jasna nasi±kaj± wod±, ale „nie ton±” w niej i ¶wietnie spe³niaj± swoj± rolê, utrzymuj±c w³a¶ciwy poziom wilgoci w palecie. Cechuje siê tak¿e bardzo wysok± wytrzyma³o¶ci±. W przeciwieñstwie do wielu innych materia³ów w toku pracy nie rozpadaj± siê, nie generuj± strzêpków celulozy i nie zanieczyszczaj± w ten sposób mieszanki farb czy pêdzla. Mo¿na przyj±æ, ¿e przy odpowiednim przechowywaniu potrafi zachowaæ swoje w³a¶ciwo¶ci przez co najmniej 7 dni! Warto tak¿e dodaæ, ¿e ca³y prezentowany zestaw zawiera: 1 palet± z tworzywa sztucznego, 2 stosunkowo grube i ch³onne g±bki, 1 arkusz materia³u utrzymuj±cego wilgoæ oraz 40 arkuszy woskowanej bibu³y. Produkty powi±zane to na przyk³ad: Mokra Paleta, Mr. Wet Palette albo PAPER (wet palette replacement).

Wet Pallete

The Wet Palette is a tool mainly used by figure painters, but more and more it is being used by people that paint with acrylics. It will extend the useful life of any acrylic so that it can be used for hours and once shut it will preserve the colors and color mixtures. It can be kept in the fridge.

It has three components:

1.Sponge, to hold large quantities of water, since it is quite thick.

2.Cloth made of fiber, placed on top of the sponge as a leveler, humidity filter, and as an interchangeable element in case of stains or if not used for a long time.

3.High quality special Paper, made of a fine silicone film, allows the transfer of humidity but prevents water forming and paints from dissolving, and does not give off any fibers not hairs when worked with the brushes.

The Wet Palette is watertight and airtight, made of the same material of marine containers for flares, charts, and medicines. Its locks guarantee the seal. This extends the life of paints, especially in Summer, hot climates, and under extreme conditions.

It contains:

    1 AK Wet palette
    1 Wipe
    40 Papers
    2 Foams

Recommend products: Mokra Paleta, Mr. Wet Palette and PAPER (wet palette replacement).

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: WET PALETTE
Date prévue de livraison de la commande dans le pays: FRANCE
code postal:
changer les paramètres de l'adresse par défaut

jeudi, 21.10.2021

GLS


Délai de livraison prévu:
mercredi, 27.10.2021
-
jeudi, 28.10.2021

UPS


Délai de livraison prévu:
mercredi, 27.10.2021
-
jeudi, 28.10.2021

DHL


Délai de livraison prévu:
jeudi, 28.10.2021

Vérifier la liste des frais d'expéditionSi un article est-il marqué comme disponible sur le site, cela signifie-t-il que nous l'avons en stock?
Habituellement oui, mais la possibilité d'envoyer une commande le même jour dépend de beaucoup d'autres facteurs, c'est pourquoi l'information sur la date prévue de l'expédition de la commande est plus importante que l'état des stocks. Cette information est montrée dans le tableau qui prend en compte non seulement les stocks mais aussi les autres commandes, les délais de livraison, les délais de reprise par l'entreprise de messagerie et bien d'autres.

Quelle est la chance que le produit sera réellement envoyé à temps? Voir plus d'informations et de statistiques sur les délais de réalisation des commandes.

Ajouté au catalogue: 6.5.2019
Disponibilité actuelle: disponible!
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Accessoires éventuels

Fabricant: AK-Interactive
Code de produit: AKI-8073
Disponibilité: disponible!

€2.18 ou 1500 pts.

Fabricant: AK-Interactive
Code de produit: AKI-8074
Disponibilité: disponible!

€3.29 ou 2300 pts.

Fabricant: Hobby Zone
Code de produit: HBZ-WP1k
Disponibilité: disponible!

€8.65 ou 6100 pts.

Produits similaires

Fabricant: DSPIAE
Code de produit: DSP-56104
Disponibilité: disponible!

€8.67 ou 6100 pts.

Fabricant: Hobby Zone
Code de produit: HBZ-WP1
Disponibilité: disponible!

€17.31 ou 12200 pts.

-12%

Fabricant: Meng Model
Code de produit: MNG-MTS024
Disponibilité: disponible!

€13.61 €11.97
ou 9600 pts.

Fabricant: Mr.Hobby
Code de produit: GUN-GT122
Disponibilité: indisponible

€6.22 ou 4400 pts.