Trumpeter

Trumpeter 05301 WWII S.S Jeremiah O Brien (type Liberty)

WWII S.S Jeremiah O Brien (type Liberty) - Image 1
Échelle: 1:350
Fabricant: Trumpeter
Code de produit: tru05301
Disponibilité actuelle: temporairement indisponible
Disponible pour la dernière fois: 5.5.2021
€38.14 ou 24800 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Si le produit est actuellement indisponible, entrez votre adresse e-mail,
et vous serez prévenu automatiquement de sa disponibilité

Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?

Informations de base

FabricantTrumpeter
Code de produittru05301
Poids:0.48 kg
Ean:9580208053011
Échelle1:350
Ajouté au catalogue:3.5.2005
Tags:SS-Jeremiah-O-brien

SS Jeremiah O'Brien by³ amerykañskim statkiem handlowym z okresu II wojny ¶wiatowej. Stêpka pod tê jednostkê zosta³a po³o¿ona w maju 1943 r., a wodowanie nast±pi³o ju¿ w czerwcu tego samego roku, a w lipcu 1943 roku statek wszed³ do s³u¿by. Ca³kowita d³ugo¶æ jednostki wynosi³a w chwili wodowania 134,57 m, przy szeroko¶ci 17 metrów. Wyporno¶æ pe³na dochodzi³a do 14.450 ton, a prêdko¶æ maksymalna – do 11 wêz³ów. Uzbrojenie pok³adowe w chwili wodowania by³o z³o¿one z pojedynczej armaty kal. 127 mm, trzech armat kal. 76 mm oraz 8 dzia³ek Oerlikon kal. 20 mm.

SS Jeremiah O'Brien nale¿a³ do statków typu Liberty. Jednostki tego typu by³y budowane masowo przez stocznie zlokalizowane w USA i Kanadzie w okresie II wojny ¶wiatowej. Jednostki tego typu by³y tanie i ³atwe w produkcji, posiada³y bardzo prosta budow±, ale równie¿ bardzo pojemne ³adownie. Warto dodaæ, ¿e pierwsze jednostki tego typu by³y budowane w ok. 240-250 dni, ale wraz z doskonaleniem technik produkcji czas ten spad³ do ok. 40 dni! W toku wojny powsta³o ponad 2700 statków typu Liberty, z czego stracono w wyniku dzia³añ wojennych ok. 200 jednostek. SS Jeremiah O'Brien zosta³ zbudowany w stoczni New England Shipbuilding Corporation w South Portland w stanie Maine. Swoj± s³u¿bê rozpocz±³ na Atlantyku, gdzie odby³ w sumie cztery rejsy w ramach konwojów. Zosta³ tak¿e wykorzystany w roli transportowca w czasie inwazji w Normandii w dniu 6 czerwca 1944 roku. Pó¼niej zosta³ skierowany na po³udniowy Pacyfik oraz Ocean Indyjski, na których to akwenach s³u¿y³ do koñca II wojny ¶wiatowej. W 1946 roku SS Jeremiah O'Brien zosta³ przeniesiony do rezerwy. W chwili obecnej jest jednym z dwóch statków typu Liberty, które pe³ni± rolê okrêtu-muzeum.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: WWII S.S Jeremiah O Brien (type Liberty)
Ajouté au catalogue: 3.5.2005
Disponibilité actuelle: temporairement indisponible
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Accessoires éventuels

Échelle: 1:350
Fabricant: Eduard
Code de produit: edu53017
Disponibilité: disponible!

€26.54 ou 16500 pts.

Fabricant: Plastruct
Code de produit: PLS90661
Disponibilité: disponible!

€2.87 ou 1900 pts.

Échelle: 1:350
Fabricant: Hasegawa
Code de produit: has72129
Disponibilité: disponible!

€35.19 ou 22900 pts.

Échelle: 1:350
Fabricant: Fujimi
Code de produit: fjm112206
Disponibilité: disponible!

€41.36 ou 26900 pts.

Échelle: 1:350
Fabricant: Eduard
Code de produit: edu17501
Disponibilité: disponible!

€8.99 ou 5600 pts.

Fabricant: Aber
Code de produit: abeSV-07
Disponibilité: disponible!

€7.33 ou 4800 pts.

Échelle: 1:350
Fabricant: Aber
Code de produit: abe1-350-07
Disponibilité: disponible!

€7.33 ou 4800 pts.

Échelle: 1:350
Fabricant: Aber
Code de produit: abe1-350-04
Disponibilité: disponible!

€7.33 ou 4800 pts.

Échelle: 1:350
Fabricant: Aber
Code de produit: abe1-350-05
Disponibilité: disponible!

€7.33 ou 4800 pts.

Échelle: 1:350
Fabricant: Aber
Code de produit: abe1-350-01
Disponibilité: disponible!

€7.33 ou 4800 pts.

Fabricant: Aber
Code de produit: abeSV-09
Disponibilité: disponible!

€7.33 ou 4800 pts.

Fabricant: Aber
Code de produit: abeSV-05
Disponibilité: disponible!

€7.33 ou 4800 pts.

Produits similaires

Échelle: 1:200
Fabricant: Haliñski
Code de produit: HAL-MM-SET-3-4-2012
Disponibilité: disponible!

€58.02 ou 37800 pts.

Échelle: 1:200
Fabricant: Haliñski
Code de produit: HAL-MM-3-4-2012
Disponibilité: disponible!

€36.26 ou 23600 pts.