NEW! Ugears 70055 Wie¿a-M³yn Wiatrowy

Wie¿a-M³yn Wiatrowy - Image 1
Fabricant: Ugears
Code de produit: UGE70055
Disponibilité actuelle: disponible!
Date prévue d'expédition: jeudi, 24.9.2020
Plus d'informations sur la disponibilité et la date de livraison
€73.87 ou 48100 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Informations de base

FabricantUgears
Code de produitUGE70055
Poids:1.45 kg
Ean:4820184120846
Ajouté au catalogue:10.7.2020

Wie¿a-M³yn Wiatrowy Ugears - to nie tylko model wiatraka, lecz tak¿e ciekawa podró¿ po historii. Konstrukcja modelu opiera siê na budowie wiatraka Chesterton z 17 wieku, który zachowa³ siê do dzisiaj w angielskim hrabstwie Warwickshire. Mimo angielskich korzeni prototypu model Ugears nawi±zuje tak¿e do  hiszpañskiej literatury piêknej - do walki z wiatrakiem szykuj± siê nieokie³znany romantyk i marzyciel, przemy¶lny szlachcic Don Kichot oraz jego giermek i przyjaciel Sancho Pansa.

Mechaniczny model "Wie¿a-M³yn Wiatrowy" jest wykonany z wysokiej jako¶ci sklejki, która zosta³a zbadana przez europejskie laboratoria i jest stosowana m.in. w produkcji mebli dzieciêcych. Zestaw zawiera wszystkie elementy niezbêdne do sk³adania. Jako¶æ wykonania elementów jest bardzo wysoka, poniewa¿ wycinane s± one ze sklejki metod± laserow±.

Wewn±trz opakowania znajdziesz panele ze sklejki, z których wystarczy wyj±æ gotowe elementy i zmontowaæ z nich gotowy model.  Nie bêdziesz potrzebowaæ ani kleju, ani ¿adnych specjalnych narzêdzi. Sk³adanie modelu odbywa siê na podstawie szczegó³owej instrukcji z rysunkami sporz±dzonej w jêzyku polskim i 10 innych jêzykach.

Design

Model " Wie¿a-M³yn Wiatrowy" Ugears jest wykonany w stylu wiktoriañskiego steampunk skeletonu na podstawie konstrukcji kamiennego wiatraka Chesterton. Skrzyd³a wiatraka maj± aerodynamiczny kszta³t, który w czasie obracania siê powoduje przyjemny powiew wiatru. Odpowiedni± prêdko¶æ obrotow± zapewniaj± dwustopniowy reduktor obiegowy oraz kó³ka zêbate ró¿nego kszta³tu i wielko¶ci.

Obracaj±ca siê i przypominaj±ca krête schody podstawa z ³ukami jest czê¶ci± przek³adni ¶limakowej uruchamiaj±cej skomplikowany mechanizm. Dziêki swojej czarownej mechanice ruch kó³ek zêbatych i elementów na d³ugo przyci±ga wzrok.

Jak to dzia³a

Je¶li chcesz pokazaæ dziecku w jaki sposób energia wiatru przekszta³ca siê w energiê ruchu mechanizmu, skorzystaj z suszarki do w³osów i skieruj strumieñ powietrza na skrzyd³a modelu. Nawet bez napêdu gumowego skrzyd³a bêd± siê obracaæ podobnie jak w prawdziwym wiatraku.

Model jest napêdzany przez zdejmowany napêd gumowy, bez którego wiatrak dzia³a w trybie rêcznym. W³a¶nie w tym trybie najciekawiej jest obserwowaæ fascynuj±cy z³o¿ony mechanizm przed tym, jak zamontowaæ napêd i uruchomiæ wiatrak w trybie autonomicznym.

Energia ruchu obrotowego napêdu gumowego jest przekazywana na skrzyd³a wiatraka za pomoc± mechanizmu ¶limakowego (¶rubowego) i przek³adni zêbatej.  Ta ostatnia zawiera ogniwo giêtkie, mianowicie napêd ³añcuchowy, sk³adaj±cy siê z du¿ej ilo¶ci ma³ych ogniw. Wykonany ze sklejki szczegó³owy model ³añcucha zêbatego zosta³ zastosowany w modelach Ugears po raz pierwszy.

 

Czê¶ci:                   585
Poziom:                  Ciê¿ko
Czas monta¿u:       14-16 godziny
Wymiary modelu:   35 x 48.5 x 22 cm
Opakowanie:         37.8 x 17 x 5 cm
Waga wysy³ki:        1.490 kgErreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: Wie¿a-M³yn Wiatrowy
Date prévue de livraison de la commande dans le pays: FRANCE
code postal:
changer les paramètres de l'adresse par défaut

jeudi, 24.9.2020

GLS


Délai de livraison prévu:
mercredi, 30.9.2020
-
jeudi, 1.10.2020

UPS


Délai de livraison prévu:
mercredi, 30.9.2020
-
jeudi, 1.10.2020

DHL


Délai de livraison prévu:
jeudi, 1.10.2020

Vérifier la liste des frais d'expéditionSi un article est-il marqué comme disponible sur le site, cela signifie-t-il que nous l'avons en stock?
Habituellement oui, mais la possibilité d'envoyer une commande le même jour dépend de beaucoup d'autres facteurs, c'est pourquoi l'information sur la date prévue de l'expédition de la commande est plus importante que l'état des stocks. Cette information est montrée dans le tableau qui prend en compte non seulement les stocks mais aussi les autres commandes, les délais de livraison, les délais de reprise par l'entreprise de messagerie et bien d'autres.

Quelle est la chance que le produit sera réellement envoyé à temps? Voir plus d'informations et de statistiques sur les délais de réalisation des commandes.

Ajouté au catalogue: 10.7.2020
Disponibilité actuelle: disponible!
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?