FPW Model

NEW! FPW Model 72501 ¯o³nierz Wehrmachtu, Stalingrad, zima

¯o³nierz Wehrmachtu, Stalingrad, zima - Image 1
Échelle: 1:72
Fabricant: FPW Model
Code de produit: FPW-72501
Disponibilité actuelle: disponible!
Date prévue d'expédition: lundi, 8.3.2021
Plus d'informations sur la disponibilité et la date de livraison
€4.40 ou 2900 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Informations de base

FabricantFPW Model
Code de produitFPW-72501
Poids:0.01 kg
Échelle1:72
Ajouté au catalogue:3.2.2021
Tags:Battle-of-Stalingrad-1942-1943 German-World-War-II-Infantry

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Bitwa pod Stalingradem jest do¶æ powszechnie uznawana za najkrwawsz±, pojedyncz± bitwê II wojnie ¶wiatowej. Zosta³a stoczona pomiêdzy Armi± Czerwon±, a wojskami pañstw Osi – zw³aszcza Wehrmachtem – na froncie wschodnim w okresie od sierpnia 1942 r. do lutego 1943 roku. Dosz³o do niej w wyniku realizacji przez Wehrmacht planu o kryptonimie Fall Blau, który mia³ na celu opanowanie po³udniowych obszarów ZSRR, doj¶cie do Kaukazu oraz zajêcia pól ropono¶nych Majkopu czy Baku. Jednak w toku realizowania tego planu, w wyniku miêdzy innymi interwencji Adolfa Hitlera, jednym z g³ównych celów operacji sta³o siê zajêcie miasta Stalingrad. Decyzja ta okaza³a siê dla nazistowskich Niemiec jedn± z najgorszych w dziejach II wojny ¶wiatowej. Batalia stalingradzka przerodzi³a siê bowiem w koszmarnie krwawe i bardzo ciê¿kie walki miejskie, w czasie których walczono o ka¿dy dom czy ulicê, a linia frontu przebiega³a nierzadko przez pokoje czy klatki schodowe w blokach mieszkalnych! Finalnie, w jej wyniku Wehrmacht poniós³ wielk± klêskê, a do radzieckiej niewoli dosta³a siê ca³± 6. Armia wraz z feldmarsza³kiem Friedrichem Paulusem. Szacuje siê, ¿e w to ca³ej bitwy stalingradzkiej, wojska pañstw Osi straci³y ok. 850.000 ¿o³nierzy – zabitych, rannych i wziêtych do niewoli. Bitwa pod Stalingradem oznacza³a równie¿ zwrot w wojnie na froncie wschodnim, która zaczê³a od tego momentu przybieraæ obrót korzystny dla ZSRR.

Decyduj±cy wp³yw na kszta³towanie siê organizacji oraz taktyki niemieckiej piechoty przed wybuchem II wojny ¶wiatowej mia³y z jednej strony do¶wiadczenia wyp³ywaj±ce z poprzedniej wojny ¶wiatowej, ale te¿ prace teoretyczne powstaj±ce w latach 20. i 30. XX wieku, które czêsto podkre¶la³y konieczno¶æ postrzegania niemieckiej piechoty jako narzêdzia prowadzenia wojny ofensywnej. Wp³ywa³o to zarówno na wyposa¿enie, jak i organizacjê niemieckiej dywizji piechoty, która w toku kampanii wrze¶niowej z 1939 roku liczy³a 3 pu³ki piechoty, z których ka¿dy dzieli³ siê na 3 bataliony piechoty, kompaniê artylerii oraz kompaniê przeciwpancern±. Do tego dochodzi³y liczne jednostki wsparcia, miêdzy innymi: pu³k artylerii z 4 dywizjonami artylerii (w tym jednym ciê¿kiej), batalion przeciwpancerny, batalion saperów czy batalion ³±czno¶ci. W sumie dywizja piechoty tzw. I fali mobilizacyjnej liczy³a ok. 17.700 ludzi i posiada³a znacz±cy komponent artyleryjski, ale te¿ by³a obficie wyposa¿ona w broñ maszynow±. Posiada³a te¿ nowoczesne i wydajne – jak na owe czasy – ¶rodki ³±czno¶ci i dowodzenia. W toku wojny dywizje piechoty ulega³y transformacji – w 1943 r. czê¶æ z nich zosta³a przekszta³cona w dywizje grenadierów pancernych. Natomiast od 1943 r. standardowa dywizja „tradycyjnej” piechoty liczy³a ok. 12.500 ludzi (a nie ok. 17.700 ludzi jak w 1939 r.), zmniejszono te¿ w niej komponent artyleryjski – zw³aszcza artylerii ciê¿kiej – natomiast znacz±co poprawiono obronê przeciwpancern±. Przyjmuje siê, ¿e w toku ca³ej II wojny ¶wiatowej w Wehrmachcie s³u¿y³o ok. 350 dywizji piechoty.

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: ¯o³nierz Wehrmachtu, Stalingrad, zima
Date prévue de livraison de la commande dans le pays: FRANCE
code postal:
changer les paramètres de l'adresse par défaut

lundi, 8.3.2021

GLS


Délai de livraison prévu:
vendredi, 12.3.2021
-
lundi, 15.3.2021

UPS


Délai de livraison prévu:
vendredi, 12.3.2021
-
lundi, 15.3.2021

DHL


Délai de livraison prévu:
lundi, 15.3.2021

Poste - lettre recommandée


Délai de livraison prévu:
vendredi, 12.3.2021
-
lundi, 15.3.2021

Vérifier la liste des frais d'expéditionSi un article est-il marqué comme disponible sur le site, cela signifie-t-il que nous l'avons en stock?
Habituellement oui, mais la possibilité d'envoyer une commande le même jour dépend de beaucoup d'autres facteurs, c'est pourquoi l'information sur la date prévue de l'expédition de la commande est plus importante que l'état des stocks. Cette information est montrée dans le tableau qui prend en compte non seulement les stocks mais aussi les autres commandes, les délais de livraison, les délais de reprise par l'entreprise de messagerie et bien d'autres.

Quelle est la chance que le produit sera réellement envoyé à temps? Voir plus d'informations et de statistiques sur les délais de réalisation des commandes.

Ajouté au catalogue: 3.2.2021
Disponibilité actuelle: disponible!
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Accessoires éventuels

Fabricant: RB-Model
Code de produit: RBM35A05
Disponibilité: disponible!

€1.52 ou 1000 pts.

Fabricant: RB-Model
Code de produit: RBM35A16
Disponibilité: disponible!

€3.03 ou 2000 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Black Dog
Code de produit: BLD-T72033
Disponibilité: disponible!

€12.22 ou 8000 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Black Dog
Code de produit: BLD-D72060
Disponibilité: sur commande

€18.88 ou 12300 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Pavla Models
Code de produit: PVM72010
Disponibilité: sur commande

€1.93 ou 1300 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: CMK
Code de produit: CMMV057
Disponibilité: disponible!

€13.13 ou 8600 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Aber
Code de produit: abe72A13
Disponibilité: disponible!

€7.11 ou 4600 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: CMK
Code de produit: CMB72018
Disponibilité: disponible!

€3.86 ou 2500 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: CMK
Code de produit: CMB72039
Disponibilité: disponible!

€4.69 ou 3100 pts.

Produits similaires

Échelle: 1:72
Fabricant: Zvezda
Code de produit: zve6178
Disponibilité: disponible!

€4.37 ou 2900 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Heller
Code de produit: hlr53013
Disponibilité: disponible!

€38.14 ou 24800 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Zvezda
Code de produit: zve6153
Disponibilité: disponible!

€4.37 ou 2900 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Zvezda
Code de produit: zve6105
Disponibilité: disponible!

€4.37 ou 2900 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Italeri
Code de produit: ita6033
Disponibilité: disponible!

€8.86 ou 5800 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Zvezda
Code de produit: zve6198
Disponibilité: disponible!

€4.37 ou 2900 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: First to Fight
Code de produit: FTFPL016
Disponibilité: disponible!

€6.68 ou 4400 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Italeri
Code de produit: ita6151
Disponibilité: disponible!

€11.14 ou 7300 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Italeri
Code de produit: ita6118
Disponibilité: disponible!

€65.01 ou 42300 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Zvezda
Code de produit: zve6216
Disponibilité: disponible!

€4.37 ou 2900 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Heller
Code de produit: hlr49605
Disponibilité: disponible!

€7.86 ou 5100 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: CMK
Code de produit: CMF72156
Disponibilité: disponible!

€10.58 ou 6900 pts.